آب درمانی

فواید آب  درمانی
فواید اب درمانی ...
اجزای تشکیل دهنده یک جلسه آب درمانی
اجزای تشکیل دهنده یک جلسه آب درمانی ...

آب درمانی (تمرینات آبی ) چیست؟ ( Aquatic Exercise Therapy )

تلفیقی از تمرین در آب و فیزوتراپی است. این روش رویکرد درمانی جامعی است که از تمرینات آبی طراحی شده برای کمک به توان بخشی وضعیتهای گوناگون استفاده می کند

حرکت درمانی اتکا به نفس را در میان بیماران افزایش می دهد،

به زمان کاری کمتری نیاز دارد، و حداکثر استفاده را ازاستخر، در مقایسه با برنامه های سنتی آن خواهد داشت.

 

اجزاء تشکیل دهنده یک جلسه حرکت درمانی در آب :

1-گرم کردن

•2 -کشش

• 3 -قدرت عضلانی و استقامت

•4 -رها سازی

•5 -بخش هوازی